10 kilo afvallen

Wil je ook 10 kilo afvallen?

Hallo, mijn naam is Anneke Beccari en ik woon in het mooiste dorp van Noord Holland.
Ik ben 10 kg lichter geworden en ben maar liefst 70 centimeter vet kwijtgeraakt. Daarnaast heb ik veel minderlast van mijn overgangsklachten.
Wil je weten hoe me dit gelukt is?
Klik hier voor een persoonlijk voedingsadvies


Home >> Afvallen >> 10 kilo afvallen

Vertel dit verder..Klik hier

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.