20 kilo afvallen

Wil je ook 20 kilo afvallen?
Ik heb dit gedaan met de producten van Herbalife.

Mijn naam is Ellen Stroomer.
In 2002 ben ik de producten van Herbalife gaan eten na een jarenlange strijd van afvallen-aankomen-afvallen-nog meer aankomen. Als snel ben ik 12 kg kwijt geraakt, maar dat was me al vaker gelukt. Alleen kwam ik daarna altijd de kilo's weer aan, inclusief een paar bonuspondjes.
Maar ze bleven eraf en ik kreeg meer vertrouwen om door te gaan. Na verloop van tijd ben ik nog 8 kg kwijt geraakt!!
Met mijn lengte van 1 meter 60 is een verlies van 20 kg gigantisch!
Ook merkte ik dat ik mijn medicijnen voor mijn hooikoorts niet meer nodig had, sommige allergien zijn voedingsgerelateerd en als het lichaam goed gevoed is kan het zichzelf herstellen.

Dat was een prachtige bonus na het afslanken, veel meer energie en geen hooikoorts meer.

Wil je ook weten hoe dit mogelijk is?

Klik hier voor een persoonlijk voedingsadvies

Home >> Afvallen >> 20 kilo afvallen

Vertel dit verder..Klik hier

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.