Kledingmaten afvallen

Wil je ook een aantal kledingmaten afvallen?Ik heb dit gedaan door mijn voedingspatroon aan te passen.

Mijn naam is Erik Stroomer. In 2002 woog ik 92 kilo en had ik kostuummaat 55 (lengtemaat). In 6 weken ben ik 7 kilo afgevallen en maar liefst 3 maten kwijt geraakt. Nu heb ik lengtemaat 49 en deze zit als gegoten.

Wellicht dat je nu denkt wat vreemd? Want 1 kledingmaat is meestal 5 kilo. En dus 3 maten zou dan 15 kilo moeten zijn.
Het blijkt dat de voeding van Herbalife er niet alleen voor zorgt dat je vet verliest maar ook dat je hierdoor makkelijker spiermassa kunt opbouwen. Dus ik ben waarschijnlijk wel 15 kilo vet kwijt geraakt en ben weer 8 kilo spieren aangekomen.Wil je ook weten hoe dit mogelijk is?
Klik hier voor een persoonlijk voedingsadvies


Home >> Afvallen >> Kledingmaten afvallen

Vertel dit verder..Klik hier

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.