Marathon en voeding

Meer weten over de marathon en voeding? Testimonial Martine Hofstede

Al enkele jaren is Herbalife de voedingssponsor van Martine Hofstede. Naast vele marathons heeft ze zich tegenwoordig vooral toegelegd op Ultra lopen. Dit zijn lopen van meer dan 42 kilometer door vaak bergachtige landschappen. Voeding en mentale kracht spelen hierbij een zeer belangrijke rol.

“Ik heb zaterdag het ongelooflijke gedaan en de Mega Ardennen Trail

gewonnen. 80 km, 4000 hoogtemeters en 1ste vrouw geworden! De Franse dames

liet ik achter mij met 45 minuten.”

Komende tijd staan er ook weer een aantal grote uitdagingen voor Martine op het programma.

Home >> Sportvoeding >> Voeding en Hardlopen >> Marathon en voeding

Vertel dit verder..Klik hier

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.