Couscous salade

by Fanna

Men neme
1 pak couscous van Lassie (hier zitten nl alle kruiden al in)
1 rode paprika
3/4 komkommer
3 tot 4 tomaten
1 citroen
1 pakje koriander
geitenkaas

Bereiding:
Maak de couscous klaar volgens de gebruiksaanwijzing. Laat de couscous na het bereiden rusten en roer na 5 minuten door om klonjes te voorkomen.
Knijp een halve citroen uit en roer dat door de couscous, zodat dat lekker in kan trekken.
Snijd de komkommer, paprika, koriander en tomaat in hele kleine stukjes (dat is het geheim). Roer dit samen met de couscous door elkaar in een grote kom.
Voeg naar smaak peper, zout en citroensap toe. Serveer de geitenkaas los bovenop de couscous, of doe deze door de couscous.
Doe dit als de couscous al wat is afgekoeld, anders smelt de geitenkaas, maar als je dat juist lekker vindt dan is dat geen probleem natuurlijk!!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Recepten.

Vertel dit verder..Klik hier

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.