Jamie Pasta met rucola en pijnboompitjes

by Fanna

Men neme:
1 pak (volkoren) spaghetti (ik breek ze altijd, dan zijn ze niet zo lang)
1 klein potje pesto
2 bakjes cherry tomaatjes
1,5 zak rucola
1 plantje of bakje basilicum
pijnboompitten, olijfolie, balsamicoazijn en olijfjes

Voorbereiding:
Doe in een grote slabak de rucola (evt snijden), de gehalveerde tomaatjes, geroosterde pijnboompitjes, de geplukte basilicum en schud alles door elkaar.
Ondertussen heb je de pasta gekookt en uit laten lekken.
Giet er lekker wat olijfolie, balsamicoazijn en potje pest over. Hussel door elkaar en gooi de pasta door de bak met rucola, tomaat, enz.
Eventueel peper en zout naar smaak toevoegen.

Serveer de pasta en zet darbij het schaaltje olijfjes. Ook balsamico en pesto kunnen nog op tafel voor de liefhebber!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Recepten.

Vertel dit verder..Klik hier

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.