Makkelijke sate

by Celine

1 kg Kipfilet in blokjes
1 bakje Satesaus van Conimex (400 ml)

Marinade:
4 el Ketjap zoet
1 tl Uienpoeder
Beetje Kerrie djawa
1 tl Knoflookpoeder
Beetje Djahe
Beetje Serehpoeder

Laat de kip 1 uur in de marinade staan.
Verwarm de oven voor op 200 graden.
Roer de satesaus door de kip en doe deze vervolgens in een ovenschaal. Ongeveer 30 minuten garen, doorroeren en klaar!

Serveren met stokbrood, kruidenboter, kroepoek, gebakken uitjes, komkommersalade

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Recepten.

Vertel dit verder..Klik hier

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.