Zalmfilet met pesto en rauwe ham uit de oven

by Karin

Ingredienten voor 4 personen:

4 Zalmfilets
4 eetlepels (verse) pesto
1 citroen
8 plakjes rauwe ham
olijfolie

Verwarm de oven voor op 200 graden.

Besmeer de bovenkant van de zalmfilets met pesto. Rasp wat citroenschil erboven en verpak vervolgens de filets in de ham.
Doe een beetje olie in een ovenschaal en leg de zalm erin. Druppel er een beetje olijfolie overheen. Bak de ham knapperig en de zalm precies gaar en mals in 10 minuten in het midden van de oven.

Lekker met een groene salade of groene groenten. Eventueel met zilvervliesrijst.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Recepten.

Vertel dit verder..Klik hier

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.