BMI Body Mass Index

Wil je weten waar je op moet letten met je BMI?
(staat voor Body Mass Index)
Wat is een "gezonde" Body Mass Index?
Hoe bereken je deze?

Hier vind je meer informatie en links ivm de b.m.i berekening en uitleg over de body mass index. Waar kan je deze voor gebruiken en wat zijn de tekortkomingen mbt de body mass index?

De body mass index geeft de verhouding weer tussen je lengte en gewicht. Hieruit kan je concluderen dat je te licht of te zwaar bent voor je lengte, maar sommige mensen zeggen dat ze te klein zijn voor hun gewicht... Het is maar hoe je het bekijkt!

Over het algemeen genomen is je body mass index tussen de 18.5 en 25 gezond. Maar er zitten toch aardig wat haken en ogen aan. Hieronder staan 2 mannen met de zelfde body mass index. Welke is nu gezond? KokenKoken


Dus alleen de body mass index zegt niet alles. Ook is het vetpercentage en/of de buikomvang van belang.

Wil je meer weten over een gezonde buikomvang en/of vetpercentage kijk dan op de pagina over afvallen.

Home >> Afvallen >> BMI

Vertel dit verder..Klik hier

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.