Herbalife

Wil je meer weten over Herbalife?
Kijk dan op deze pagina rond en je zult alles tegen komen wat je zoekt.

Herbalife wil de ontwikkeling van innoverende voedingsproducten versterken en heeft daarvoor een indrukwekkend team van gereputeerde onderzoekers, wetenschappers en nutritionele experts samengesteld om het onderzoek te leiden en te ontwikkelen.
Zij heeft haar eigen Internationale Adviesraad voor Voeding(NAB - Nutrition Advisory Board) die zich inzet voor de vooruitgang in de nutritionele wetenschap.

Met als voorzitter Professor David Heber*, houder van een doctorsgraad, streeft de Internationale Adviesraad voor Voeding (NAB - Nutrition Advisory Board) naar vooruitgang in de voedingskundige wetenschap. De adviesraad bestaat uit wereldwijd gerespecteerde wetenschappers waaronder Nobelprijswinnaar** Louis Ignarro *. Hiermee slaan we een nieuw pad in op weg naar werelwijd aanzien in de wetenschap.

De verscheidene malen onderscheiden wetenschappers en voedingskundige experts van de NAB leiden onze productonderzoeken en productontwikkelingsprojecten. Hun omvangrijke kennis omtrent de gunstige eigenschappen van producten dient als belangrijke bron van expertise voor het samenstellen van de producten en programma's van Herbalife.


* De titel van David Heber wordt alleen aangegeven ter identificatie.De universiteit van Californië (UCLA) raadt uit beleidsoogpunt geen specifieke diensten of producten aan.

** De Nobelprijs is een geregistreerd handelsmerk van de Nobelcommissie.


Kijk hier voor meer informatie over de voeding
Kijk hier voor de feiten van het bedrijf
Klik hier als je meer ervaringen wilt zien
Klik hier als je vragen hebt.

Home >> Herbalife

Vertel dit verder..Klik hier

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
Vertel dit verder..Klik hier

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.